การเข้าใช้งาน

  • เข้าใช้งานได้ที่  https://login.microsoftonline.com/
  • นักศึกษา และ อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าใช้งาน ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง

 

  • ตัวอย่างการเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษา

  • ตัวอย่างการเข้าใช้งานสำหรับ อาจารย์ / เจ้าหน้าที่