Whiteboard

การลงชื่อเข้าใช้งาน

การใช้งานบนแอพพลิเคชั่นให้เลือกประเภทบัญชีผู้ใช้งานเป็น Work or school account

ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ บัญชีผู้ใช้นักศึกษา ตามด้วย @o365.rmutp.ac.th
เช่น Benten.t@o365.rmutp.ac.th