การเข้าร่วมประชุม

เมื่ออาจารย์ได้สร้างการประชุม ในหน้า post จะมีการแจ้งเตือนการประชุมขี้นมา นักศึกษาสามารถกด Join เพื่อเข้าร่วมการประชุม