การเพิ่ม ลบ นักศึกษาในชั้นเรียน

การเพิ่มนักเรียนในห้อง

สามารถทำได้ 4 วิธี

 1. การเพิ่ม ด้วยการแอดอีเมลของนักศึกษาในชั้นเรียน
  • คลิก ... ที่มุมขวาบนของชั้นเรียน
  • คลิกปุ่ม Add member

 

2. การเพิ่มโดยการส่ง link ให้กับนักศึกษา

  • คลิก ... ที่มุมขวาบนของชั้นเรียน > Get link to learn แล้วส่ง link ให้กับนักศึกษา เพื่อ คลิก link เข้าร่วมชั้นเรียน
  • เมื่อนักศึกษาแอดเข้ามาในชั้นเรียนแล้ว ให้อาจารย์ คลิก ... -> Manage Team -> Pending Request
  • คลิก Aceept เพื่อรับนักศึกษาเข้าชั้นเรียน

3. การเพิ่มโดยการสร้าง code และส่งให้นักศึกษา

  • คลิก ... ที่มุมขวาบนของชั้นเรียน
  • คลิก ... -> Manage Team -> Settings -> Team code
  • คลิกที่ Generate เพื่อสร้าง code
  • ส่ง code ให้นักศึกษา เพื่อแอดเข้าชั้นเรียน

4. ให้นักเรียนช่วยเพิ่มชื่อ

  • ให้อาจารย์เพิ่มนักศึกษาเข้ามาในชั้นก่อน แล้วให้นักศึกษาเพิ่มเพื่อนที่เหลือ ด้วยวิธีที่ 1 หลังจากอาจารย์จะเป็นคน Accept รายชื่ออีกครั้ง

การลบนักเรียนออกจากชั้นเรียน

 • คลิก ... ที่มุมขวาบนของชั้นเรียน แล้ว คลิก Delete the team