SharePoint Online

   บริการ การบริหารการจัดการข้อมูลองค์กรแบบออนไลน์ สามารถจัดระเบียบ สร้างไซต์เพื่อแชร์เอกสาร และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่มี บัญชีผู้ใช้งาน Microsoft Office 365

ประโยชน์ของการใช้งาน
การเข้าใช้งาน