One Drive

    Onedrive คือ พื้นที่เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ฟรี โดยผูกกับบัญชี Microsoft ที่มีอยู่   สามารถเข้าถึงไฟล์งานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการอัพโหลดไฟล์  ดาวโหลดไฟล์  การเรียกใช้งานไฟล์งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งานเอกสาร  รูปภาพ  เพลง เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา

ประโยชน์ของการใช้งาน
การเข้าใช้งาน